Términos y condiciones

CONDICIONS D’ÚS I VENDA


AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERAL D’ÚS


El lloc web de Materials Santamaria (www.materialsantamaria.com) és propietat de Magda Santamaria Cunill amb nif.39355961V i domicili social c/Pau Casals, 10 Puig-reig.
Magda Santamaria Cunill en endavant, Materials Santamaria us dona la benvinguda i us convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest lloc web que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la vostra navegació a través d’ell, d’acord amb el que estableix la normativa d’aplicació espanyola. Atès que Materials Santamaria podria modificar aquestes Condicions d’ús en el futur, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informades sobre els canvis realitzats.
Amb l’objectiu que www.materialsantamaria.com s’ajusti als criteris de transparència, claredat i simplicitat, Materials Santamaria informa l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús serà rebuda i resolta contactant amb el telèfon 938380244 o a l’adreça de correu electrònic santamariac2@gmail.com.
Materials Santamaria proporciona els continguts i serveis disponibles al lloc web, subjecte a les presents Condicions Generals d’Ús així com a la política sobre el tractament de dades personals (d’ara endavant “Política de Protecció de Dades”). L’accés a aquest lloc web o el seu ús de qualsevol manera li atorga la qualificació d’Usuari i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna d’aquestes Condicions d’ús, reservant-se a Materials Santamaria el dret de modificar-les en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de cada Usuari llegir atentament les Condicions Generals d’Ús vigents en cadascuna de les ocasions en què accedeixi a aquest Lloc Web, per la qual cosa, si no està d’acord amb cap d’elles aquí proporcionades, s’ha d’abstenir respecte a l’ús d’aquest Lloc Web.


PROCESSIÓ DE PRIVACITAT I DADES
Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari proporcionar dades personals, l’Usuari garantirà la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. Materials Santamaria proporcionarà a aquestes dades un tractament automatitzat que correspongui segons la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la secció Política de protecció de dades.


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren al lloc web i especialment, dissenys, textos, imatges, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques o qualsevol dels signes susceptibles d’ús industrial i / o comercial. estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques comercials, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit a la pàgina, són propietat exclusiva de Materials Santamaria i / o tercers, que tinguin el dret exclusiu d’utilitzar-los en trànsit econòmic. Per tant, l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar aquest contingut mantenint Materials Santamaria de qualsevol reclamació derivada de l’incompliment d’aquestes obligacions. . En cap cas l’accés al Lloc Web suposa cap tipus d’exoneració, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets, tret que s’indiqui expressament el contrari. Aquestes Condicions Generals d’Ús d’aquest lloc web no atorguen als Usuaris cap altre dret d’ús, explotació, alteració, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i / o dels seus continguts diferents dels expressament previstos aquí. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a l’autorització prèvia i expressa expressament atorgada a aquest efecte per Materials Santamaria o el tercer titular dels drets afectats.
Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes informàtics, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets. Autor per la legislació sobre propietat intel·lectual Materials Santamaria és el propietari dels elements que integren el disseny gràfic del lloc web, menús, botons de navegació, codi HTML, textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del lloc web o , en tot cas, disposa de la corresponent autorització per a l’ús d’aquests elements. El contingut proporcionat al lloc web no podrà ser reproduït ni total ni parcialment, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, ni de qualsevol forma ni per qualsevol mitjà, tret que s’obtingui l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada Entitat.
També està prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright”, així com els dispositius de protecció tècnics, o qualsevol mecanisme d’informació que pugui contenir el contingut. L’Usuari d’aquest Lloc Web es compromet a respectar els drets esmentats i a evitar qualsevol acció que pugui perjudicar-los, reservant-se, en qualsevol cas, Materials Santamaria, a l’exercici de qualsevol mitjà o acció legal que li correspongui en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrials.


OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DEL LLOC WEB
L’Usuari accepta:
la legislació aplicable en un moment determinat
les Condicions Generals del Lloc Web
la moral i els bons costums generalment acceptats
Mantenir l’ordre públic.
Proporcionar tots els mitjans i requisits tècnics necessaris per accedir al lloc web.
Proporcionar informació veraç a l’hora d’omplir els formularis continguts al Lloc Web amb les seves dades personals i mantenir-los actualitzats en tot moment per tal que responguin, en tot moment, a la situació real de l’Usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les declaracions falses o inexactes realitzades i dels danys causats a Materials Santamaria o a tercers per la informació facilitada.
Malgrat el que disposa l’apartat anterior, l’Usuari també s’ha d’abstenir de:
L’ús no autoritzat o fraudulent del lloc web o dels seus continguts amb finalitats o efectes il·legals, prohibit en aquests Termes d’ús, perjudicial per als drets i interessos d’altres persones, o de qualsevol manera danyar, inhabilitar, sobrecarregar, perjudicar o impedir l’ús normal. De serveis o documents, fitxers i tota classe de contingut emmagatzemat en qualsevol ordinador.
Accés o intenteu accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions requerides per a aquest accés.
Causa danys en els sistemes físics o lògics del Lloc Web, els seus proveïdors o tercers.
Introduir o difondre virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que pugui causar danys en els sistemes físics o lògics de Materials Santamaria, els seus proveïdors o tercers.
Intenteu accedir, utilitzar o manipular les dades de Materials Santamaria, proveïdors de tercers i altres usuaris.
Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés públic a través de qualsevol forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que tingui l’autorització del titular dels drets corresponents o que estigui legalment permès.
Eliminar, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades que identifiquin els drets de Materials Santamaria o de tercers incorporats als continguts, així com dispositius de protecció tècnics o qualsevol mecanisme d’informació que es pugui inserir en els continguts. .
Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents d’aquells que, segons el cas, s’han posat a disposició amb aquesta finalitat o s’han indicat expressament a les pàgines web on es troben els continguts o, en general, als que es troben d’ús habitual a Internet perquè no comporten risc de dany o inhabilitació del lloc web o contingut.
En particular, i com a indicació i no com a llista exhaustiva, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de terceres informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, fitxers de so i / o imatge, fotografies, enregistraments , programari i, en general, qualsevol classe de material que, de qualsevol manera que sigui contrari, perjudica o infringeixi els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts per la Constitució, els tractats internacionals i altra legislació vigent
Induir, incitar o promoure accions penals, denigrants, difamatòries o violentes o, en general, accions contràries a la llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic generalment acceptats.
Indueix, incita o promou accions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
Incorpora, posa a disposició o permet l’accés a productes, elements, missatges o serveis que siguin delictius, violents, ofensius, perjudicials, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums o a l’ordre públic generalment acceptats.
Indueix o pot induir un estat inacceptable d’ansietat o por.
Induir o incitar a implicar-se en pràctiques perilloses, arriscades o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.
Està protegit per la legislació sobre protecció intel·lectual o industrial pertanyent a Materials Santamaria o de tercers sense haver estat autoritzat l’ús previst.
Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la imatge mateixa de les persones.
Constituir qualsevol mena de publicitat
Incloure qualsevol mena de virus o programa que impedeixi el funcionament normal del lloc web.
Si, per accedir a qualsevol dels serveis o continguts del lloc web, se li proporciona una contrasenya, està obligat a utilitzar-la amb diligència, mantenint-la en secret en tot moment. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-ho a tercers, temporalment o definitivament, ni a permetre l’accés als serveis o continguts esmentats per tercers. De la mateixa manera, està obligat a notificar a Materials Santamaria, un fet que pugui implicar un ús indegut de la vostra contrasenya, com ara, sense limitar-se, robatori, pèrdua o accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva cancel·lació immediata. En conseqüència, fins que faci la notificació anterior, Materials Santamaria quedarà exempt de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’error.

– Cancelación de pedidos (posibilidad antes de salir tienda) UNA VEZ CONFIRMADO PEDIDO NO SE PODRÀ CANCELAR
– Devolución y reembolso (plazos y forma) SI POR ALGUNA RAZON HUBIERA DEVOLUCIÓN EL REEMBOLSO SE  NEGOCIONARÀ CON EL CLIENTE.
– Envíos (plazo y coste) RECOGIDA EN TIENDA

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

CatalanSpanish